Vytis

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ
REGISTRAS

VTPSI prie AM

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos įgyvendino projektą „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registravimo paslaugų plėtra“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-03-V-01-011) (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – sukurti fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant ir viešojo administravimo subjektus, elektronines Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registravimo paslaugas.

Projekto esmė. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą, bus sukurtas ir įdiegtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (toliau – Registras) bei naujos elektroninės paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims. Registras užtikrins teritorijų planavimo duomenų aktualumą, išsamumą bei patikimumą. Registro integravimas į Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, supaprastins duomenų analizės ir tikrinimo procesus bei Registro duomenų apsikeitimą su valstybės institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis, kitais registrais ir kadastrais, užtikrins šių duomenų saugumą ir kokybę. Registre bus galima kaupti visų rūšių vektorinės formos teritorijų planus. Iki šiol tokių galimybių nebuvo.

Įgyvendinus projektą buvo sukurtos šios elektroninės paslaugos:

 1. interaktyvus dokumentų, kuriais patvirtinti TP sprendiniai, ir TP dokumentų sprendinių teikimas į Registrą elektroniniu būdu (4 brandos lygis);
 2. grafinių ir erdvinių duomenų teikimas per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (projekto „Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas“ (Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0014) centrinis portalas) (4 brandos lygis);
 3. išrašų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims (3 ir 4 brandos lygis);
 4. duomenų viešinimas Registro interneto svetainėje (4 brandos lygis).

Registro paskirtis – registruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, centralizuotai tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų duomenis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro tikslas – užtikrinti teritorijų planavimo dokumentų ir sprendinių erdvinių duomenų registravimo, registro duomenų tvarkymo ir naudojimo funkcijų vykdymą el. ryšių priemonėmis.

Vadovaujančioji Registro tvarkymo įstaiga – Aplinkos ministerija.

Centrinė Registro tvarkymo įstaiga – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Registro tvarkymo įstaigos: savivaldybių administracijos, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra.

Numatyta teikti šias elektronines paslaugas:
 1. dokumentų, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių teikimas į Registrą elektroniniu būdu;
 2. grafinių ir erdvinių teritorijų planavimo duomenų teikimas per Lietuvos erdvinės informacijos portalą;
 3. išrašų teikimas fiziniams / juridiniams asmenims;
 4. duomenų viešinimas Registro interneto svetainėje.

Projektą įgyvendinus buvo:

 • įsigyta techninė ir programinė įranga, užtikrinsianti Registro elektroninių paslaugų teikimą;
 • sukurtas ir įdiegtas Registras;
 • realizuotos sąsajos su kitais Lietuvos Respublikos registrais ir informacinėmis sistemomis;
 • suskaitmeninta ir į Registro centrinę duomenų bazę įkelta dalis valstybės lygmens, regiono lygmens ir savivaldybių lygmens teritorijų planavimo dokumentų planų;
 • parengta teritorijų planavimo dokumentų įkėlimo į Registrą metodika;
 • organizuoti skirtingų tikslinių grupių naudotojų mokymai.

Įgyvendius projektą buvo sukurti šie Registro posistemiai:

 1. TP dokumentų pateikimo, kontrolės, tvarkymo, analizės ir registravimo posistemis;
 2. TP dokumentų registro duomenų ir išrašų teikimo posistemis;
 3. Elektroninio parašo posistemis;
 4. Naudotojų identifikavimo posistemis;
 5. Paslaugų valdymo posistemis;
 6. Sistemos administravimo posistemis;
 7. Integracinė terpė.

Visi Registro interneto svetainės puslapiai bus prieinami visuomenei, duomenų mainai vyks HTTP/HTTPS protokolais.

Registro paslaugos bus teikiamos „vieno langelio“ principu. Visi dokumentai bus pateikiami el. būdu ir pasirašyti elektroniniais parašais, visi su informacijos apdorojimu susiję veiksmai (jos įkėlimas į Registrą, keitimas, būsenos keitimas ir t. t.) bus fiksuojami. Taip bus užtikrinta sprendimų ir operacijų kontrolė. Kad vartotojai galėtų pasirašyti dokumentus, į jų kompiuterius nereikės diegti papildomos nestandartinės trečiųjų šalių programinės įrangos.

Projekto vertė – 5 999 999,30 Lt

Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

ES struktūrinės paramos suma – 5 099 999,41 Lt

Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Sumažinti geografinių ir ekonominių veiksnių nulemtą skaitmeninę atskirtį ir skatinti informacinės visuomenės procesus“.es